Leuven

Heverlee

Filosofenfontein

Filosofenfontein is een Dominicaans geïnspireerde, open en gastvrije gemeenschap van zoekende mensen. Dat zoeken verloopt vanuit velerlei invalshoeken, in een variëteit aan vormen en op verschillende ritmes. Om die diversiteit te respecteren, speelt het zich af op twee domeinen: de weekendliturgie en het Avondprogramma.

Vanuit de Bijbelse traditie, de bewogenheid om het lot van de wereld en van de aarde, de mystiek en een spiritualiteit die groeit van onderuit vieren we op een eigentijdse wijze liturgie. Hierin proberen we het levensverhaal van Jezus door te geven en zijn boodschap levend te maken voor de mensen van vandaag.


Doorheen een samenspel van riten, symbolen, muziek, verhalen, stilte, zang,… ontstaat een rustpunt waar het leven geheeld en geheiligd wordt zodat wie er zich thuis voelt of even voorbij komt er hoop, kracht en inspiratie kan vinden.

Velen voelen zich vandaag meer verwant met religiositeit in een ruimere zin. 
Het Avondprogramma exploreert daarom een brede waaier aan domeinen als mogelijke vindplaatsen van spiritualiteit. Schoonheid, mystiek, de concrete maatschappelijke realiteit, ethiek, het ontdekken van ons lichaam als bron van wijsheid,… het zijn “fonteinen voor zoekende mensen”.
Door reflectie en discussie, leesclubs, het beluisteren van muziek, de methodiek van het leerhuis, films,… vaak onder leiding van experten, kunnen mensen op het spoor komen van inzicht en inspiratie die hun leven inkleuren en vorm geven aan een volwassen religiositeit.

Filosofenfontein rekent voor de dynamiek binnen die twee domeinen op geëngageerde leden. We voelen ons daarom als zanger in het koor, als lid van een werkgroep, als voorganger, … mee verantwoordelijk voor de richting die we uitgaan. Hoe geloof en leven elkaar kunnen vinden en bevruchten, blijft ons boeien en uitdagen.

Doorheen dat alles loopt als een rode draad de betrokkenheid op wat buiten Filosofenfontein gebeurt. We staan open voor samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, sluiten ons aan bij campagnes tegen armoede en ontmenselijking bij ons en elders en doen inspanningen om via actie en vorming een rechtvaardiger samenleving dichterbij te brengen. Bij velen zet dat engagement zich verder in keuzes binnen het persoonlijk leven.

De concrete vertaling van deze visie in organisatie en werking

Onze visie is geaard in structuur en praktijk: Filosofenfontein, een zaak van de hele gemeenschap

Liturgie 
Een twintigtal kapelgangers zijn voorganger in tandem met pater Marcel Braekers. Vanuit eigen spirituele bewogenheid, levenssfeer, ervaring, reflectie,… geven zij vorm en bezieling aan de zondagse samenkomsten. 
De woorddienst wordt gevoed door een vrijmoedige en wetenschappelijk gegronde exegese. Het maakt ons vieren meerstemmig, veelzijdig en levensnabij. 
Voor de allerjongsten is er kinderopvang. 
Het koor stimuleert de samenzang door overwegend vierstemmige liederen. Het wordt daarbij uitgedaagd door een permanente aandacht voor verbreding en verdieping van het repertorium. Daarvoor worden liederen buiten de eigen kring gezocht en worden door leden van de kapelgroep ook teksten geschreven en op muziek gezet.
De uiteindelijke kracht en inspiratie van de vieringen wordt verder mee bepaald door de esthetisch aantrekkelijke ruimte waarin we vieren, door de vriendschappelijke omgang met elkaar, door aandacht voor elementen van sacraliteit, door de verwevenheid van ons denken en spreken met wat “buiten” leeft.

Bronnen van spiritualiteit
Filosofenfontein laat zich allereerst bezielen door het christelijk geloofsverhaal en is bewust volwaardig lid van de kerk.
In het zoeken naar eigentijdse spiritualiteit luistert zij ook geboeid naar andere geloofstradities en geeft zij autonoom vorm aan de praktijk van het vieren. Dat gebeurt door het spreken in een taal die aansluiting vindt bij het hedendaags levensgevoel en door het zoeken naar rituelen en symbolen die recht doen aan de ervaring van mensen.
Geloven wordt rijker als je het deelt met elkaar. We streven er daarom naar dat wie dat wil vanuit de eigen specifieke kijk en ervaring een bijdrage kan bieden aan de dynamiek van het geheel.

Autonomie, betrokkenheid en inspraak
Iedereen kan in alle vrijheid deelnemen aan vieringen en vorming. We hopen tegelijk dat zoveel mogelijk kapelgangers zich ook eigenaar voelen van het geheel. Daarom wordt op veel terreinen beroep gedaan op hun inzet en op hun inbreng. Zo zijn de voorgangers en een aantal werkgroepen (de wereldgroep, de werkgroep Liturgie, de werkgroep Avondprogramma,…) mee verantwoordelijk voor een inhoudelijk sterke input. Financieel en materieel wil de gemeenschap zo veel mogelijk zelfbedruipend zijn. De sterke uitnodiging tot engagement verplicht onze kapelgemeenschap tot structuren die sterk democratisch zijn. Inspraak is dan ook structureel voorzien vanuit de vele werkgroepen en wordt gestimuleerd door een jaarlijks kerkberaad. Voortrekkers, voorgangers en verantwoordelijken groeien vanuit de eigen groep en worden ook door hen bevestigd in de taken en diensten die zij verrichten. 
Goede communicatie wordt bevorderd door de Nieuwsbrief en door open vergaderingen.

De rode draad van verbondenheid vind je terug in de veelheid van inzet, sociale bewogenheid en relaties kortbij en veraf. 
Het Shareproject is de zichtbare kant van zorg en dienst die de kapelgangers voor elkaar dragen.
De deelname aan de werking en de projecten van Welzijnszorg en Broederlijk Delen zijn tekenen van onze bekommernis om kansarmen krachtig te helpen worden.
Amnesty met schrijfacties en de wereldgroep met zijn maandelijkse input in de viering en zijn aanbod van vorming in het Aperitif mondial houden onze blik en ons geweten wereldwijd wakker. 
Samenwerken met andere groepen geeft kansen op wederzijdse prikkels en inspiratie. Wij willen ons vrijmoedig zoeken delen met andere gelovige gemeenschappen en met de ruimere Kerk in Vlaanderen. De Dominicaanse familie en het netwerk van Bezield Verband zijn hierbij onze sterkste partners.

Huis van Filosofenfontein    
Waversebaan 352
3001 Heverlee
Tel. 016 40 73 40
E-mail:  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Website: www.filosofenfontein.be

S'inscrire à la newsletter

Merci d'indiquer votre nom et votre adresse email pour vous inscrire à notre newsletter et vous tenir informé des activités des Dominicains de Belgique