Nachtmis Kerstmis

Auteur: Marc Christiaens
Datum: 24-12-2023
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Js.9, 1-3.5-6 | Tit.2, 11-14 | Lc.2, 1-14

 

 Een omgekeerd scheppingsverhaal  (Lc. 2,1-14)

Toen God besloot om zelf zijn Koninkrijk naar de mensen te brengen, opteerde hij niet voor een grootse entree.

Of deed Hij dat juist wel? Is het niet groots dat Hij als mensenkind in de wereld kwam? Die onbegrensde God neemt de grenzen van een mensenleven aan, en wordt op die manier voor mensen herken­baar. Die gans andere, ongrijpbare God wordt voor ons deels be­grijp­baar.

Het verhaal van Kerstmis heeft iets van een omgekeerd scheppingsver­haal. Hij die de mens geschapen had naar zijn beeld en gelijkenis, wordt nu zelf geboren naar het beeld en de gelijkenis van de mens. Zo wordt God een van ons. Zo kan Hij de mens tot voor­beeld zijn, ervaarbaar, inleef­baar. Zo wil Hij tonen en voor­leven hoe wij, mensen, zijn scheppingsplan kunnen helpen reali­se­ren.

Lees meer

3de zondag van de advent

Auteur: Jef Schoenaerts
Datum: 17-12-2023
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: B
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Js.61, 1-2a.10-11 | 1 Tes.5, 16-24 | Joh.1, 6-8.19-28

 

 “… ne dire rien de moi-même pour te donner à naître”
(Marion Muller-Colard)

Ik laat mij bij de lezing van de evangelietekst leiden door de Franse theologe Marion Muller-Colard.  In haar reflectie staat ze stil bij de vraag die de verontruste priesters aan Johannes stellen: “wie zegt u zelf dat u bent?”    Als we zelf deze vraag voorgeschoteld krijgen, typeren we onszelf vaak met kenmerken als ons beroep, onze afkomst, wat we zoal doen in het leven,…  Zo geven we een beeld van wie we zijn.

Niets van dit alles bij Johannes! Wie hij is, illustreert hij net niét via zijn daden of zijn woorden al zou hij dat met overtuiging kunnen doen.  In eerste instantie  zegt hij wie hij niét is: niét de messias, niét Elia, niét de profeet. Maar zijn belagers dringen aan op een concreter antwoord   Op dat moment komt Johannes tot de kern van zijn identiteit. En die kern ligt vreemd genoeg niet allereerst in eigen daden of woorden maar ligt buiten hem.

Lees meer

1ste zondag van de advent

Auteur: Francis Akkara
Datum: 03-12-2023
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: B
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Js.63, 16b-17.19b; 64, 2b-7 | 1 Kor.1, 3-9 | Mc.13, 33-37

 

Weest op uw hoede, weest waakzaam

In de lezingen van vandaag vinden we een thema dat weerklinkt in heel de Heilige Schrift: de spanning tussen angst en paraatheid. Jesaja roept smekend tot God en verwoordt de onrust van een volk dat zich verlaten en verloren voelt. In psalm 80 sluit de psalmist zich hierbij aan en smeekt om goddelijke interventie en herstel. In 1 Korintiërs verzekert Paulus de gelovigen van Gods genade en trouw, terwijl Jezus in het evangelie van Marcus zijn leerlingen vermaant om waakzaam en alert te zijn, want de tijd is onzeker. Doorheen deze verschillende passages klinkt een eenstemmige boodschap: vrees niet, maar wees voorbereid.

De aangrijpende woorden van Jesaja verwoorden de wanhoop van een volk dat van Gods wegen is afgedwaald. Toch erkent Jesaja, zelfs in hun eigenzinnigheid, de onveranderlijke aard van God - Hij is onze Vader, onze Verlosser en Zijn naam gaat alle eeuwen door. Het gebed van de profeet is tweeledig: een schreeuw tot God om terug te keren naar Zijn volk en een smeekbede om goddelijke interventie, een manifestatie van Zijn macht die de grondvesten van de aarde zal doen schudden.

Lees meer

33ste zondag door het jaar

Auteur: Paul Caroen
Datum: 19-11-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Spr.31, 10-13.19-20.30-31 | 1 Tes.5, 1-6 | Mt.25, 14-30

 

Het verhaal van de talenten is allicht één van de meest gekende parabels uit de bijbel.

Maar het gevaar bij zeer gekende verhalen is dat wij, bij het horen ervan, al vlug besluiten: “Och ja, dat kennen wij!”, en onze aandacht meteen verdrongen wordt door enig gevoel van wrevel.

Misschien is het daarom nuttig even te kijken naar enkele minder in het oog springende details die ons kunnen helpen om de draagwijdte van deze gelijkenis beter te vatten.

Vooreerst is het goed te weten dat in de Joodse samenleving van destijds een talent een enorm grote geldsom betekende. Omdat historici ook de lonen uit de bijbelse tijd kennen, waarbij één denarie overeenkomt met een dagloon, was het niet zo moeilijk om de koopkracht van een talent te berekenen.  Welnu, uitgaande van een gemiddeld dagloon van vandaag, komt een talent neer op een bedrag van 660.000 €. De heer deelt dus in totaal meer dan 5 miljoen euro uit, en de meest bekwame dienaar krijgt daarvan 3.300.000 € in beheer.

Lees meer

4de zondag van de advent

Auteur: Hendrik van Moorter
Datum: 24-12-2023
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: B
Jaar: 2022-2023
Lezingen: 2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16 | Rom.16, 25-27 | Lc.1, 26-38

 

 In het tweede boek van Samuel lezen we het verhaal van David die net zijn vijanden heeft verslagen. Na zijn overwinning stopt hij zijn zwervend bestaan als herder en bouwt zich als bewijs van zijn succes een mooi huis, overtuigd dat God hem de zege bezorgde. Als herders droegen ze God steeds symbolisch mee in een tent. Nu wil hij ook voor God een huis bouwen.
De koning vertelt zijn plan aan de profeest Natan. Die praat de koning eerst naar de mond, maar krijgt ’s nachts van godswege dieper inzicht. Een huis voor God bouwen is een absurd idee. God zelf is de bouwmeester van het leven en van het toekomstige koninkrijk, dat eeuwig zal standhouden. God laat zich niet opsluiten in een menselijk bouwsel. Zelfs niet door de koning van zijn uitverkoren volk die hijzelf heeft aangesteld. Maar ook niet in kerken en tempels, in dogma’s en in de vele godsbeelden; noch in vrome gebeden. Al kan Hij daarin aanwezig zijn. Hij reist mee in het leven van mensen, altijd onderweg. Vooral waar de vanzelfsprekendheid van het leven in het gedrang is en mensen worden gebroken. Daar kan hij bron van nieuw leven zijn.

Lees meer

2de zondag van de advent

Auteur: Didier Croonenberghs
Datum: 10-12-2023
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: B
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Js.40, 1-5.9-11 | 2Pe.3, 8-14 | Mc.1, 1-8

 

Door de woorden van Jesaja over te nemen, nodigt Johannes de Doper ons niet uit om de macht omver te werpen, om de gevestigde orde te veranderen, om een revolutie te ontketenen. Hij nodigt ons wel uit tot bekering, dat wil zeggen, tot het grijpen van de macht over ons eigen leven. Om ons een weg te banen door de woestijn.  

De woestijn waarover het evangelie spreekt, is het tegenovergestelde van macht. Het is een plaats waar we ons eindelijk bewust worden van onze eigen afhankelijkheid. De weg van de woestijn gaan is niet   “deserteren” of vluchten voor de eigen verantwoordelijkheden! Het is onze eigen gebreken aanvaarden. De woestijn wekt in ons een verlangen, een dorst. In die zin is het de plaats van ontmoeting met onszelf. Het is de plaats van bekering, van gesprek met onszelf! De woestijn is dus niet een lege plaats waar we niets horen of waarnaar we kunnen vluchten. Daar is in wezen een stilte waarin een stem —misschien de onze— wordt gehoord. De woestijn is als de wind van de Geest. Niet iets wat spreekt, maar wat ons doet spreken en ons helpt anderen een stem te geven. 

Lees meer

Christus Koning van het heelal

Auteur: Ria Willems
Datum: 26-11-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Ez.34, 11-12.15-17 | 1 Kor.15, 20-26.28 | Mt.25, 31-46

 

“Kom, ga binnen in Mijn vreugde.  Jij gaf eten aan wie honger had. Je gaf drinken aan wie dorst had. Wie naakt was, heb je gekleed. Vreemdelingen opgenomen. Zieken en gevangenen bezocht.”

Het is ontroerend hoe lichamelijk deze concrete gebaren van menselijkheid beschreven staan. Eten en drinken geven, kleren aandoen. Het roept herinneringen op aan papflesjes en babyluiers, aan mijn moeder met een achterkleinkind op haar schoot: “ Ach, ze moeten nog zo dikwijls vastgepakt worden vooraleer ze groot zijn.”   Om zulke gebaren van zorg voor de kleinsten gaat het.

De minsten zijn echter niet alleen kinderen, maar ook mensen die kwetsbaar zijn in de samenleving: de zieken, de armsten, gevangenen en vreemdelingen. Zij redden het niet als er niemand is die hen nabij is. Het gaat om mensen in de marge.

Wat in dit verhaal de meeste verbazing wekt, is hoe intens de Mensenzoon-Bevrijder-Rechter betrokken is op deze mensen in de marge. “Wat je gedaan hebt voor de meest verworpene van mijn broers en zussen, dat deed je aan Mij.“ Raak je aan Mijn familie, dan raak je aan Mij. En aan iedereen die zich heeft ingezet voor deze minsten, zegt hij : “Kom. Kom binnen in Mijn vreugde.”

Lees meer

32ste zondag door het jaar

Auteur: Kiran Joy
Datum: 12-11-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: W.6, 12-16 | 1 Tes.4, 13-18 of 13-15 | Mt.25, 1-13

 

Nog maar een paar dagen geleden werd ons land getroffen door een zware storm. Hoeveel van ons waren er echt op voorbereid? Veel van onze plannen werden verstoord - onze reizen, bezoekjes aan parken, conferenties. We moesten het plan annuleren om het kerkhof van Borsbeek te bezoeken om voor onze overleden broeders te bidden. Natuurlijk zijn de voorspellingen tegenwoordig vrij goed, we worden altijd van tevoren gewaarschuwd en meestal kunnen we onze planning daarop aanpassen. Maar het leven geeft ons niet altijd die luxe. Soms komt de regen zonder waarschuwing op ons neer.

In het evangelie van vandaag worden we aan deze onzekerheid herinnerd met de woorden: " Wees dus waakzaam, want gij kent dag noch uur". (Mt 25,13)

Het gaat er niet om wie wakker blijft of in slaap valt - want dat doen we uiteindelijk allemaal. Waar het echt om gaat is hoe we reageren als we wakker worden. Wie van ons is echt voorbereid? Duidelijk niet sommige bruidsmeisjes die olie moesten lenen voor hun lampen. Ze waren klaar voor de bruidegom, maar... niet klaar voor zijn vertraging.

Lees meer

Onze preken

  • 1
  • 2

Zoeken

Auteur

Liturgische dag

Liturgische tijd

Liturgische jaar

Jaar

Inschrijving

Preek van de week !

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden

WebTV


  • Wij zijn niet het centrum van de wereld

  • Over dikke teen wrijven

  • 1
  • 2

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !