3de zondag van de advent (2022)

Auteur: Marie-Jeanne Dylst
Datum: 11-12-2022
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Jes.35, 1-6a.10 | Jak.5, 7-10 | Mt.11, 2-11

 

Matteüs 11,2-11

Johannes de Doper heeft de Messias aangekondigd, en hij verwacht hem.

Maar hij zit in de gevangenis. Hij had immers Herodes verweten dat hij leefde met de vrouw van zijn broer Filippus (Matteüs 14,3).

Zijn leerlingen houden hem echter op de hoogte van de gebeurtenissen rond Jezus.

De verwachting van de Messias gaat immers  alle kanten uit.

*Er is de voorspelling van de profeet Micha

die de geboorte aangekondigde, te Betlehem, van een bevrijder van Israël

Die voorzegging leeft nog levendig in het geheugen van zowel de officiële joodse instanties als van het volk

*Er waren de Zeloten die een soort 'Bevrijdingsfront' van Israël vormden.

De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus stelt ze voor als 'lieden die menen dat God de enige heer en meester is' .

Lees meer

1ste zondag van de advent (2022)

Auteur: Antoinette Van Mossevelde
Datum: 27-11-2022
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Jes.2, 1-5 | Rom.13, 11-14 | Mt.24, 37-44

 

Op deze eerste adventszondag mogen we weer dat prachtig visioen van Jesaja horen. God wijst de volken de weg en ze betreden zijn paden. Recht wordt gedaan en alle oorlogswapens worden omgebouwd tot werktuigen voor de landbouw. Zwaarden tot ploegscharen, speren tot sikkels. Niemand die nog oorlog leert.

Voor de joden staat Jeruzalem symbool voor deze droom van recht en vrede. De liturgische kalender houdt ons bij het begin van de advent deze droom weer voor ogen. Ongeacht de concrete omstandigheden waarin we leven. In weerwil van het geweld en de oorlogen die op zovele plaatsen in onze wereld mensen teisteren. Misschien is het wel juist in dergelijke omstandigheden van belang dat we ons die droom herinneren. Dat we ons herinneren waartoe we opgeroepen worden. Misschien is het de wijsheid van de liturgie om ons ervoor te behoeden mee te gaan in de dodelijke logica van geweld, die zo gemakkelijk de overhand neemt.

Lees meer

Zondagslezingen in begrijpelijke taal

Hendrik Van Moorter

De zondagslezingen in begrijpelijke taal uit Oud Testament en Paulus voor het A-, B- en C-jaar zijn compleet nu ook Paulus A-jaar verschenen is. De teksten werden herschreven door psychiater en lekendominicaan, Hendrik Van Moorter, enthousiaste medewerker van Catechesehuis. De definitieve tekst kwam tot stand met de medewerking van een vaste ploeg.  De Bijbellezingen ontstonden in een ver verleden. Taal en cultuur van toen is nu vaak moeilijk te begrijpen. Daarom nam Catechesehuis het initiatief om de lezingen te herschrijven in een begrijpelijke taal, natuurlijk trouw aan de oorspronkelijke betekenis.  Alle lezingen worden ingeleid om auteur, context en inhoud beter te begrijpen. Het is dan ook wenselijk om die inleiding mee voor te lezen. De zes boeken zijn bedoeld als lectionarium voor de zondagsliturgie. Daar komen ze ten volle tot hun recht. Het gehele pakket is momenteel uitzonderlijk verkrijgbaar aan een gunstprijs van 30 euro. De boeken kunnen besteld worden door te klikken op www.catechesehuis.be

 

32ste zondag door het jaar C

Auteur: Patrick Lens
Datum: 06-11-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Lezingen: 2 Makk.7, 1-2.9-14 | 2 Tess.2, 16-3, 5 | Lc.20, 27-38

 

Spotten met levensvragen

De Evangeliën vertellen ons veel over Jezus' debatten met de Farizeeën. We weten dat Jezus vaak boos op hen werd. De evangeliën vertellen ons minder over zijn contacten met de Sadduceeën. Bij hen is Jezus korter, maakt Hij zich er vlugger van af. Waarom?

De Sadduceeën waren de hogepriesters, de aristocraten, de rijken, de intellectuelen. De opstanding van de doden? Het betekende niet veel voor hen. Het geloof in de opstanding was het geloof van de Makkabeeën, het geloof van de Joodse revolutionairen tegen de Griekse indringer, die de specifieke cultuur van de volkeren wilde vernietigen en alle landen wilde helleniseren. In feite was het een cultuuroorlog. De Sadduceeën hadden echter geen interesse in de revolutie tegen de Romeinen. Hun grootste belang was om hun positie en de tempel te behouden tegen de Romeinse indringer. Zij waren de mannen van de status quo.

Lees meer

2de zondag van de advent (2022)

Auteur: Marc Christiaens
Datum: 04-12-2022
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Jes.11, 1-10 | Rom.15, 4-9 | Mt.3, 1-12

 

Bekering

Erg zachtzinnig is het taalgebruik van Johannes de Doper niet. En dat het volk massaal vanuit Jeruzalem, Judea en de Jordaan­streek naar hem kwam luisteren, zoals Mattheüs suggereert... daar heb ik zo mijn twijfels over. Vergeet niet dat Johannes de Doper een wat zon­derlinge figuur was die in de woestijn rondzwierf. Dat is nu niet de plaats waar mensen massaal eventjes naartoe trekken voor een dagje-uit.

Heel anders van toon was onze eerste lezing. Jesaja schildert een idyllisch tafereel waarin "de wolf en het lam samenwonen, de panter zich neervlijt naast een geitje, het kalf en de leeuw in dezelfde weide rondhuppelen en kinderen risicoloos in de buurt van een slangen­nest kunnen spelen". Ik vrees dat ook dit poëzie­program­ma destijds geen hoge kijk- en luistercijfers haalde.

Lees meer

Christus Koning

Auteur: Marc Christiaens
Datum: 20-11-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Lezingen: 2 Sam.5, 1-3 | Kol.1, 12-20 | Lc.23, 35-43

 

Harten-Koning

Boven het hoofd van de gekruisigde Jezus hing de reden van zijn veroor­deling: Jezus, koning van de Joden, in maar liefst drie talen: het Hebreeuws, en de twee wereldta­len van toen, het Grieks en het Latijn. Over die tekst was enige herrie geweest, maar Pilatus had alle kritiek van tafel geveegd: 'Wat ik geschreven heb, blijft geschreven' (Joh. 19,19-22). Jezus had tijdens zijn ondervra­ging immers zijn koninklijke pretenties toegegeven (Lc. 23,3; Joh. 18,37).

Ook in hoofde van Pilatus moest een koning over de nodige macht  beschikken om voor zijn volk te kunnen zorgen en vijanden van het lijf te houden. Toen hij Jezus daar voor zijn rechterstoel zag staan, beschuldigd van koninklijke ambities en opruiing tegen de keizer (Lc. 23, 2+5), had hij zo zijn twij­fels. Hij kon zich die man niet voorstellen als een ko­ning-hoog-op-zijn-paard omringd door legerscharen. Naar het schijnt was hij een week eerder op een ezeltje in Jeru­za­lem aange­komen. Het was dan ook erg dom van die Jezus om tijdens zijn proces toe te geven dat hij koning was. Dat was vragen om de doodstraf. 'Zot zijn doet geen zeer' moet Pilatus gedacht hebben toen hij als reden van de veroorde­ling 'Kon­ing van de Joden' op­schreef.

Lees meer

33ste zondag door het jaar C

Auteur: Jef Schoenaerts
Datum: 13-11-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Lezingen: Mal.3, 19-20a | 2 Tess.3, 7-12 | Lc.21, 5-19

 

Zekerheid versus vertrouwen

Wij, westerlingen, zijn mensen die voortdurend streven naar zekerheid op heel veel terreinen.  Voor alle mogelijke gebeurtenissen maken we draaiboeken, voor terugkerende  voorvallen hebben we procedures ontwikkeld.  Voor mogelijke schade aan have en goed dekken we ons in met verzekeringen allerhande, om mogelijke relatiebreuken te ondervangen stellen we een huwelijkscontract op, om eventuele schadeclaims te ondervangen dekken verantwoordelijken zich in via een afkoopsom.

Ook op geloofsvlak is een hang naar zekerheid ons niet vreemd.  Een geloofsbelijdenis kan functioneren als een set van stellingen over wie god is en wat hij – volgens het contract dat wij hem voorleggen - hoort te doen.    Ook sacramenten horen soms thuis in die hoek: als ik god aan mijn kant weet, versterkt mij dat in mijn zinzoeken.  En sommige geloofsgenootschappen lijken wel te beschikken over een rode telefoonlijn die hen rechtstreeks toegang geeft tot de bron, tot Jezus en tot de Vader zelf.

Lees meer

Allerheiligen

Auteur: Didier Croonenberghs
Datum: 01-11-2022
Liturgische tijd: Heiligen
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Lezingen: Apok.7, 2-4.9-14 | 1 Joh.3, 1-3 | Mt.5, 1-12a

 

Broeders en zusters,

In de herfst is er altijd, wat in Canada ‘de Indiaanse zomer’ heet en bij ons ‘de zomer van Sint-Maarten’: een zonnige en heel zachte periode die volgt op de eerste herfstkoude. En de liturgische kalender stelt ons ook haar ‘Indiaanse zomer’ voor: Allerheiligen, het feest van de levenden, in een periode, waarin althans in onze streken, het leven uit de natuur lijkt te wijken.

Voor vele tijdgenoten is Allerheiligen echter verbonden met de dood en wordt vaak verward met de gedachtenis van de doden. Ook Halloween met zijn levende doden draagt bij tot de verwarring tussen leven en dood. Maar dat is echt wel het tegenovergestelde van wat we vandaag vieren. Allerheiligen nodigt ons uit te geloven dat heiligheid – zowel die van u als die van mij – erin bestaat om ‘levende stervelingen’ te worden.

Lees meer

Onze preken

  • 1
  • 2

Zoeken

Auteur

Liturgische dag

Liturgische tijd

Liturgische jaar

Jaar

Inschrijving

Preek van de week !

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden

WebTV

  • Wij zijn niet het centrum van de wereld

  • Over dikke teen wrijven

  • 1
  • 2

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !