Paasdag

Auteur: Marc Christiaens
Datum: 09-04-2023
Liturgische tijd: Paastriduum
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Hand.10, 34a.37-43 | Kol.3, 1-4 | 1 Kor.5, 6b-8 | Joh.20, 1-9

 

Pasen: Het feest van leven dat sterker is dan de dood          

Gekruisigd… Jezus is voltooid verleden tijd. En daarmee is ook een kruis gezet over zijn prediking, zijn zending, zijn levenswerk. Een kruis ook over het geloof, de hoop en de verwachtingen van de leerlingen. Beduusd zitten ze bijeen ergens in een veel te kleine ruimte. Na de turbulente gebeurtenissen van de afgelopen dagen is de storm gaan liggen. Het is windstil. Het zal lang - wellicht voorgoed - windstil blijven rond de leerlingen. Leerlingen van wie... als er geen Meester meer is?

Dagen, weken of was het maanden later… Daar staan ze opnieuw. Onherkenbaar veranderd. Vastberaden, bezield door heilig vuur. Maar wat ze verkondigen tart alle logica: "Jezus van Nazareth, de Gekruisigde… Hij leeft!" Met die onthutsende boodschap trekken ze rond. Een boodschap die haar waarde niet ontleent aan bewijzen maar enkel en alleen aan de onstuitbare overtuigingskracht van hun manier van optreden.

Lees meer

Palmzondag

Auteur: Jan Degraeuwe
Datum: 02-04-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Mt.21, 1-11 | Js.50, 4-7 | Fil.2, 6-11 | Mt.26,14 – 27.66

 

“Wordt mijn mede-navolgers”

Op Palmzondag beluisteren we eerst het verhaal over de intocht in Jeruzalem en daarna het lijdensverhaal. Het contrast tussen deze twee verhalen kan moeilijk groter zijn: enerzijds blijdschap, anderzijds verraad, lijden en dood. Tussen deze twee evangelielezingen wordt de Christushymne uit de brief van Paulus aan de Filippenzen gelezen. Paulus heeft waarschijnlijk een bestaande hymne – misschien met eigen aanpassingen – opgenomen in zijn brief. Als Paulus een hymne inlaste had hij daarmee een bedoeling die pas duidelijk wordt in het geheel van de brief; laten we hiernaar op zoek gaan. Paulus had een goede relatie met de christenen in Filippi en kreeg van hen financiële ondersteuning. De toon van de brief is warm en hartelijk en Paulus spreekt herhaaldelijk over zijn vreugde en spoort de Filippenzen tot vreugde aan: “Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.” (Fil 2, 18, steeds NBV21).

Lees meer

4de zondag veertigdagentijd

Auteur: Marie-Ann De Cocker
Datum: 19-03-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: 1 S 16, 1b.6-7.10-13a | Ef.5, 8-14 | Joh.9, 1-41 (of 1, 6-9.13-17.34-38)

 

Het rommelt al enkele hoofdstukken in het evangelie van Johannes. De Joden zijn er op uit om Jezus te doden, ook wie vrijuit over Hem spreekt, vreest represailles. De spanning is te snijden.

Na een eerdere genezing van een man die al achtendertig jaar lam was, geneest Jezus opnieuw een langdurig zieke -blind van bij de geboorte- Hij doet dat weer op sabbat en opnieuw met duidelijke afwijzing van de band tussen ziekte en zonde. Evangelist Johannes wrijft het er nog eens goed in: het wettisch optreden van de Farizeeën staat lijnrecht tegenover Jezus’ bevrijdend optreden.

Op het eerste zicht vertelt Johannes een wonderverhaal volgens het gekend literair stramien in de eerdere evangeliën. Maar schijn bedriegt.

Lees meer

3de zondag veertigdagentijd

Auteur: Paul Caroen
Datum: 12-03-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Ex.17, 3-7 | Rom.5, 1-2.5-8 | Joh.4, 5-42 of 5-15.19b-26.39a.40.42

 

Helemaal not done … of toch ?

Om van Judea terug naar Galilea te komen, moesten Jezus en zijn leerlingen doorheen Samaria.  Samaria was vijandelijk gebied. Het conflict tussen Joden en Samaritanen was al 4-5 generaties oud.  Het begon toen een Joodse koning de tempel van de Samaritanen had verwoest. In de tijd dat Joannes zijn evangelie schreef, waren de Joden hun tempel van Jeruzalem ook al kwijt, hetgeen door de Samaritanen als een zoete wraak beschouwd werd.

Kortom er heerste een diep wantrouwen tussen beide volken.

Een wildvreemde vrouw aanspreken was in de Joodse gemeenschap al helemaal “not-done”, maar als die vrouw dan nog een samaritaanse was, was dat erger dan onwelvoegelijk, het grensde aan landverraad!

Lees meer

Paaswake

Auteur: Paatrick Lens
Datum: 08-04-2023
Liturgische tijd: Paastriduum
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Rom.6, 3-11 | Mt.28, 1-10

 

Een opiniepeiling leert dat vooral jongeren ongerust zijn over de toekomst van deze wereld: als de wereld kapotgaat door een immens ecologisch probleem, waarom dan nog studeren, waarom je dan nog voorbereiden op het leven?

Als christenen hebben we een enorme hoop: Pasen! Voor vele mensen, ook christenen, behoort de verrijzenis tot het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Niemand was erbij, niemand heeft het gezien. Ook vooraanstaande christelijke auteurs schrijven dat de verrijzenis geen goedkope oplossing is voor wat we zelf niet kunnen of willen doen. We moeten het lijden van mensen ernstig nemen. Maar de hoop?

Ik geloof dat je tegelijkertijd pessimistisch kunt zijn en christelijke hoop hebben. Pessimisme of optimisme zijn in feite psychologische ingesteldheden, bepaalde gevoeligheden. En als je naar deze wereld kijkt, kan je je de vraag stellen of de belangrijkste tendensen allemaal wel zo positief zijn. Pessimisme kan natuurlijk ook een houding zijn waarin je jezelf innestelt. Je geeft jezelf de toestemming om het allemaal een beetje te laten hangen.

Lees meer

5de zondag veertigdagentijd

Auteur: Jef Schoenaerts
Datum: 26-03-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Ez.37, 12-14 | Rom.8, 8-11 | Joh.11, 1-45

 

Opwekking ten leven als aanbod en opdracht

Het evangelieverhaal van vandaag staat bekend als “de opwekking van Lazarus”.

Doorheen het verhaal loopt echter een hele reeks van “opwekkingen” die vanuit eenzelfde grond ontstaan. Niet toevallig zit dit verhaal gevat tussen een klein zinnetje bij het begin (hfdst 10,42) en hetzelfde zinnetje op het einde (hfdst 11,45) De zin luidt: “Veel joden kwamen tot geloof in hem.” Dat “komen tot geloof in hem” slaat op meerdere personages en groepen in het verhaal.

Er zijn vooreerst de leerlingen die Jezus wel volgen maar daarbij ook hun grenzen aangeven. Als Jezus beslist om zijn dode vriend Lazarus op te zoeken, rijst er protest. Betanië waar Lazarus woont, ligt op een boogscheut van Jeruzalem, de plek waar de farizeëen Jezus – en misschien ook zijn volgelingen - willen liquideren: veel te gevaarlijk!  Pas na gesprek met hen, afgerond met “Nu kunnen jullie tot geloof komen” worden de leerlingen opgewekt uit hun angst en besluiten ze bij monde van Thomas heldhaftig Jezus te volgen “om met hem te sterven.”

Lees meer

4e zondag van de Veertigdagentijd

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 19-03-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Dat is een lang evangelie. Het handelt over “zien”. Iemand die blind is wordt bij Jezus gebracht. We zijn getuige van een vreemde manier van doen. Jezus strijkt de blinde man slijk in de ogen. Wellicht niet de meest hygiënisch verantwoorde manier om een blinde te behandelen. Er moet dus een diepere betekenis schuil gaan achter deze bizarre handeling. Het doet inderdaad denken aan het scheppingsverhaal in de bijbel waar we lezen dat God een mens boetseerde van aarde en er een levensadem in blies. Bij een stervende gaat de levensadem weg en krijgt hij een droge mond. Daarom beschouwde men in Jezus’ tijd het speeksel als gecondenseerde levensadem. Het gebaar van Jezus die slijk maakt van aarde en gecondenseerde levensadem wijst op een nieuwe schepping. De blindgeborene is van nature blind. En zie, hij wordt herschapen. Van blind wordt hij niet alleen ziende, maar helderziende. Hij kende Jezus niet. Het is maar wanneer Jezus zijn identiteit kenbaar maakt dat hij van verbijstering op de grond valt in diep respect en dankbaarheid.

Lees meer

2de zondag veertigdagentijd

Auteur: Francis Akkara
Datum: 05-03-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Gen.12, 1-4a | 2 Tim. 1, 8b-10 | Mt.17, 1-9

 

Heer, het is goed dat wij hier zijn.

Beste vrienden

In de lezingen van de tweede zondag van de vastentijd wordt de verbazingwekkende gedaanteverandering van Jezus op de berg voor zijn drie meest toegewijde volgelingen uitgebeeld. Toen ik het evangelie voor het eerst las, vroeg ik me af waarom het in de vastentijd werd gelezen, want het hoorde bij het augustusfeest van de Gedaanteverandering. Bij nader inzien begreep ik dat de Gedaanteverandering van Jezus ons een boodschap van inspiratie en hoop biedt. Wat is een beter moment om deze mystieke openbaring van Jezus onder de aandacht te brengen dan tijdens de vastentijd? Een tijd waarin we op zoek gaan naar ons ware zelf en alles loslaten wat ons ervan weerhoudt Jezus' ultieme openbaring te ontmoeten, zoals de drie leerlingen deden. In de Bijbel staat een prachtig verhaal over Aramese krijgers die naar Dothan trekken om Elisa gevangen te nemen. De eerste die zich realiseert dat ze gevangen worden gehouden is Elisa's bediende, die zich zorgen maakt over de veiligheid van zijn meester. Hij vraagt Elisa: "Oh, mijn heer, wat moeten we doen?" De profeet antwoordt: "Wees niet bang. Meer mensen steunen ons dan zij." Maar wie zou dat geloven met vijandelijke troepen die oprukken en de nabijgelegen helling overspoelen?

Lees meer

Onze preken

  • 1
  • 2

Zoeken

Auteur

Liturgische dag

Liturgische tijd

Liturgische jaar

Jaar

Inschrijving

Preek van de week !

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden

WebTV


  • Wij zijn niet het centrum van de wereld

  • Over dikke teen wrijven

  • 1
  • 2

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !