Heilige Familie

Zondag: 31-12-2023
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Beste mensen, van harte welkom.
Elk jaar vieren wij op het weekend na Kerstmis het feest van de heilige Familie,
de familie die gevormd werd door Jozef, Maria en Jezus.
Laten ook wij als één familie, groot en klein, jong en oud,
eensgezind samen eucharistie vieren
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 

Alweer bijna een jaar voorbij.
Misschien was het een jaar met grote en kleine zorgen,
met spanningen, met tranen en verdriet,
een jaar met donkere kanten.
Hopelijk was het ook een jaar met blije dagen,
ontroerende gebeurtenissen, vriendschap,
nieuw leven misschien.

Met de kerstklanken van vrede, liefde en licht nog in de oren
willen we daarom vandaag danken voor het voorbije jaar
en hoopvol bidden om zegen voor het nieuwe jaar.

Vergevingsmoment 1

-Heer,
Gij schenkt ons leven doorheen de liefde en de vriendschap
van mensen om ons heen,
maar wij gaan er vaak zo achteloos aan voorbij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij wilt een band smeden tussen mensen,
maar wij zoeken eerder naar wat ons verdeelt
dan naar wat ons samenbrengt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij geeft ons steeds weer de kans opnieuw te beginnen,
maar wij grijpen die kans vaak niet
en veel begrip voor de tekortkomingen van een ander
brengen wij ook niet op.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
keer U nogmaals naar ons toe
en genees ons van onze onvolkomenheid.
Dat vragen wij U in naam van Jezus, uw Zoon. Amen.

Vergevingsmoment 2

Laten we vandaag een verbond sluiten,
de handen in elkaar slaan
voor een nieuwe manier van leven
waar we gaandeweg elkaar opnieuw ontmoeten,
zo verschillend als we zijn,
en waar we elkaar het recht gunnen
om te zijn
wie we ten diepste zijn.
Waar de norm van ons samenleven
niet bepaald wordt  door de wet van ‘Nooit Genoeg’,
waar de kwaliteit van leven
niet afgemeten wordt
aan wat mode en reclame voorschrijven.

Laten we een verbond sluiten
om samen werk te maken
van een nieuwe manier van leven.
Gods eigen naam ’Ik zal er zijn voor u’
zal daarin de leidraad zijn
voor ons omgaan met mensen en dingen.
Dan hoeft niemand meer te zeggen:
“Waar is uw God?”.
Hij zal immers te zien zijn in ons.
Hij zal gebeuren.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Heer, onze God,
op dit feest van de heilige Familie
brengt Gij ons bijeen rond uw Boodschap van vreugde,
een Woord van hoop en vrede voor alle mensen.
Wij danken U voor het voorbije jaar
waarin we met elkaar
vreugde en verdriet mochten delen.
Laat ons in het komende jaar meer en meer leven
als kinderen van het éne grote gezin
waarvan Gij de Vader zijt.
Dit vragen wij door Christus, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Goede Vader,
vandaag herdenken we hoe uw Zoon naar de tempel werd gebracht.
Laat ons, in het spoor van Jozef en Maria, dankbaar zijn om elk nieuw leven.
Leer ons elkaar te beminnen met de warmte van ons hart.
Dan wordt ons huis tot een echte thuis. Amen.
Johan Van Calbergh

Lezingen

Eerste lezing (Sir., 3, 2-6. 12-14)

Uit het boek Eccleasticus.

2   De Heer heeft aan de vader
aanzien gegeven bij zijn kinderen,
en Hij heeft het oordeel van de moeder
bindend gemaakt voor haar zonen.
3  Wie zijn vader hoogacht
krijgt vergeving van zijn zonden
4   en wie zijn moeder eert
is als iemand die schatten verzamelt.
5  Wie zijn vader hoogacht
zal vreugde aan zijn kinderen beleven
en als hij bidt, wordt hij verhoord.
6  Wie zijn vader eert, zal lang leven
en wie luistert naar de Heer
geeft zijn moeder aanzien.
12 Kind, verzorg je vader als hij oud is,
en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft.
13 Ook al is zijn verstand verzwakt,
je moet het hem niet kwalijk nemen,
en hem niet verachten,
jij die nog al je kracht hebt.
14 Want een goede daad, aan je vader bewezen,
wordt niet vergeten:
wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol., 3, 12-21)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.

Broeders en zusters,

Bekleed u,
als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar,
als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft,
zo moet ook u vergeven.
14       Voeg bij dit alles de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe bent u immers geroepen,
als ledematen van één lichaam.
En wees dankbaar.
Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.
Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.
Zing voor God met een dankbaar hart
psalmen, hymnen en geestelijke liederen.
Doe alles wat u in woord of daad verricht
in de naam van de Heer Jezus,
God de Vader dankend door Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 2, 22-40)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

22       Toen de tijd gekomen was
dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen,
brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer,
23       zoals in de wet van de Heer geschreven staat:
Al het mannelijke dat de moederschoot opent,
zal de Heer worden toegewijd,
24       en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer:
een koppel tortels of twee jonge duiven.
25       Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon;
het was een rechtvaardige en vrome man;
hij verwachtte de vertroosting van Israël
en op hem rustte heilige Geest.
26       Door de heilige Geest was hem geopenbaard
dat hij de dood niet zou zien
voordat hij de Messias van de Heer had gezien.
27       Door de Geest geleid ging hij naar de tempel.
Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten
om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,
28       nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden:
29       `Nu, Meester, laat U,
zoals U gezegd hebt,
uw knecht in vrede gaan;
30       want mijn ogen hebben uw heil gezien,
31       dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid,
32       een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen
en een glorie voor uw volk Israël.’
33       Zijn vader en moeder stonden verbaasd
over wat er van Hem gezegd werd.
34       Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria:
`Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan.
Hij zal een omstreden teken zijn
35       – ook door uw ziel zal een zwaard gaan –
en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.’
36       Ook was daar de profetes Hanna,
een dochter van Penuël, uit de stam Aser.
Ze was hoogbejaard;
na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest
37       en daarna weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig.
Ze was altijd in de tempel
en diende God dag en nacht met vasten en bidden.
38       Juist op dit moment voegde ze zich bij hen;
ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.
39       Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt,
keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret.
40       De jongen groeide op en werd steeds sterker,
omdat Hij vervuld werd van wijsheid
en door God rijkelijk werd begunstigd.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad,
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Aan onze God, geboren en getogen in een mensengezin,
mogen wij onze hoop en onze zorgen voorleg­gen.

-Bidden wij om openheid in het gezin,
openheid naar buiten, naar Kerk en samenleving,
openheid ook naar binnen, tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen,
opdat men tegenover elkaar
onbedreigd zijn gedachten en gevoelens zou kunnen uiten.
Laten wij bidden…

-Mijn vanzelfsprekendheden zijn lang niet altijd vanzelfspre­kend voor de ander. Bidden wij dat hardheid en selectieve doofheid
plaats mogen maken voor begrip en luisterbereidheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor kinderen
die ongevraagd schade ondervinden van de scheiding van hun ouders.
Bidden wij voor de ouders
die treuren omdat hun kinderen de deur achter zich hebben dichtgeslagen.
Bidden wij voor jongeren die het moeten rooien zonder thuis.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die ongewild kinderloos bleven.
Dat zij wegen mogen vinden om vorm en gestalte te geven
aan hun be­reid­heid tot gevende liefde.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor ouders die in vreugde kunnen genieten
van en met hun kinderen,
voor ouders die in hun kinderen beproefd worden,
voor vaders en moeders die er alleen voor staan.
Dat er zegen mag rusten op hun inzet.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor kinderen die opgroeien in harmonie,
voor al die anderen die moeten leven met verscheurdheid en conflict,
voor jonge mensen zonder thuis.
Hou uw beschermende hand boven hun hoofden, Heer.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor zoveel mannen en vrouwen
die voor andermans kinderen een thuis scheppen.
Dat ze gezegend worden in hun tedere zorg.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die geen kinderen kunnen krijgen
en daarover veel verdriet hebben.
Dat in hun leven en hun huis toch zegen groeit voor velen.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God, die voor ons tegelijk Vader en Moeder zijt,
wij zijn hier bijeen rond uw tafel als één grote familie.
In dit brood en deze wijn bieden wij U aan
het werk van al onze moeders,
de inzet van al onze vaders,
de goede wil van onze kinderen en jongeren.
Samen willen we werken aan een liefdevolle wereld
zoals Gij die voor ons hebt bedoeld. Amen.

Gebed over de gaven 2

Als één familie willen wij hier in uw naam samen zijn, God,
en brood en wijn met elkaar delen.
Het is wel niet altijd gemakkelijk
om elkaar als zus en broer te zien,
maar we willen het toch blijven proberen.
Wij vragen U
dat Gij ons in deze gaven
uw liefdeskracht geeft,
elke dag opnieuw in het komende jaar. Amen.

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de Hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze Verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Bidden we samen, als kinderen van dezelfde Vader,
het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:
Onze Vader…

God, Vader die liefde zijt,
Gij kent ieder van ons
en allen die met ons verbonden zijn.
Wij komen naar U toe
elk met ons eigen eenvoudig mensenhart.
Geef ons allen de vrede, de vreugde en de vriendschap van Jezus,
en maak ons hart vrij en ontvankelijk,
diep en breed genoeg om allen te herbergen.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

De wereld van Bethlehem en Nazareth,
maar ook die van hier en nu,
heeft heimwee naar gisteren en droomt over morgen.
Waar die spanning aanvaard wordt,
wordt het leven boeiend.
Waar ruimte is voor gesprek
wordt een fundament voor vrede gelegd.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt ons vrede toegezegd.
Geef dan vandaag uw vrede aan alle mensen:
aan hen die iedereen vergeet,
aan hen die verdrukt en vernederd worden,
aan hen die leven in oorlog en geweld,
aan hen die het moeilijk hebben in het leven.
En geef die vrede ook aan ons allen,
zodat wij ze ronddragen met open handen.
Vervul uw eens gedane belofte
en maak ons allen één,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En laten we elkaar een hartelijk teken van vrede geven.

Lam Gods

Communie

Op die laatste avond met zijn vrienden
heeft Jezus brood geheiligd tot Brood van leven.
Wij mogen het delen
tot verbondenheid met Hem en met elkaar.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Het Rijk der hemelen
lijkt op een vrouw
die in verwachting was.
Maar toen het kind geboren was
bleef haar verwachting bestaan,
waarover zij zich ten zeerste verwonderde.
Zij staarde uren naar haar kind,
als het sliep
én als het bezig was.
En zij bemerkte steeds meer
dat wat zij verwacht had,
zich nog moest voltrekken aan haar kind.
En naarmate haar kind ouder werd
en zich aan hem
steeds meer voltrok
wat ze niet kon en niet wilde verwachten,
naar die mate groeide in haar
– door pijn en vreugde heen –
de verwachting
dat ze haar kind
voor de eeuwigheid had gebaard.
uit: Recht uit het hart, Kees Harte.

Bezinning 2

Vader en moeder
zien iets van zichzelf herleven
in hun kinderen, hun kleinkinderen.
Ze hebben dezelfde trekjes.
Met een fijne glimlach
verstaan zij de blik in hun ogen
en de trekken in hun karakter.
God heeft iets van Zichzelf
in de mens gelegd.
Zo zal Hij ook
teder glimlachen om onze explosies van creativiteit en energie.
We zijn wel groot geworden,
weggegroeid van thuis,
maar Hij kan ons niet vergeten.
Geloven in God
is de weg naar huis inslaan.
Het is een oeroud geheim
omzetten in kleine gebaren.
En opnieuw familie worden.
God is onze beste familie.

Bezinning 3

Onze familie: een heilige plek

Soms zouden we het wel even willen:
even los komen van ons verleden,
helemaal vrij, ongebonden zijn.
Maar eigenlijk kan het niet.
We zijn met hart en ziel,
met al onze vezels verbonden
met onze afkomst en met het gezin
waarin we zijn opgegroeid.
Onze oorsprong, onze wortels,
dragen we altijd met ons mee.
Wie we nu zijn,
danken we mede aan ‘ons thuis’.
We hebben er ervarenderwijs geleerd,
dat we sociale wezens zijn.
Thuis was een haard van liefde,
van een betrokken zijn op elkaar.
Onenigheid draaide steeds weer om
in saamhorigheid en
in-elkaar-niet-kunnen-missen.
Thuis leerden we opkomen voor onszelf,
maar ook, dat leven delen is
en soms ook vergeven.
Er was pijn, er was ziekte en dood.
Maar samen-gedragen en samen-verwerkt,
maakte de ergste pijn leefbaar.
In ons gezin leerden we geloven,
leerden we vertrouwen en verwachten.
We leerden er dankbaar zijn
om zoveel kleine dingen,
en vooral om elkaar.
Ons gezin: misschien wel geen
hoeksteen van de samenleving,
maar wel een heilige plek
waar leven kon groeien en bloeien.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God van mensen,
die kleinen toevertrouwt aan de handen van groten,
herinner die groten eraan
dat Gij met uw hart bij hun kinderen zijt.
Leer hun een klimaat van vertrouwen te scheppen
waarin kinderen zichzelf kunnen worden
en hun eigen wegen leren gaan.
Leer ons – zo jong of zo oud als we zijn –
te zeggen wat er leeft in ons hart
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op wegen van vrijmoedigheid, verbondenheid en vrede. Amen.

Slotgebed 2

Vandaag wil ik U vragen
dat ik U echt mag ontmoeten, God,
net zoals Simeon en Hanna dat mochten ervaren
toen Jozef en Maria
Jezus binnenbrachten in de tempel
om Hem aan U op te dragen.
Ik wil mijn hart voor U openzetten
zodat uw licht en uw liefde
kunnen doordringen tot in de donkerste hoeken van mijn bestaan.
Wil me zegenen en me beschermen, God,
altijd en overal.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Wij gaan op weg,
ieder met haar of zijn verleden,
ieder met haar of zijn verwachtingen,
maar allen geroepen tot gemeenschap,
tot vriendschap en vrede.
Daartoe worden wij gezonden en gezegend:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.