3de zondag door het jaar

Zondag: 21-01-2024
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Gij die gehoor hebt gegeven aan Jezus’ uitnodiging ‘Kom achter Mij aan’,
van harte welkom
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Bij het begin van zijn openbaar leven riep
Jezus de mensen uit zijn omgeving op tot een nieuwe manier van leven.
Hij nodigde hen uit met Hem mee te trekken
en in het dagelijks contact met Hem,
trouwe leerlingen en volgelingen te worden.
Voor ons, die onszelf christenen noemen,
blijft het een levensopgave
de visie van Jezus in zijn geheel te aanvaarden
en daarin trouw te volharden.
naar Grimbergen

Openingswoord 2

‘Kom en volg Mij’, zegt Jezus,
en Marcus beschrijft de spontane reactie
van die eerste leerlingen:
‘Terstond lieten zij hun netten in de steek
en volgden Hem’.
Jezus werkelijk volgen, echt ‘vissers van mensen’ worden,
is geen eenmalige keuze op een bepaald moment,
maar vraagt om een omscholing
die een leven lang duurt.
Kerk in Herent

Vergevingsmoment 1

-Als wij er niet toe komen de weg van egoïsme de rug toe te keren
en te kiezen voor de weg van echte naastenliefde,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-De apostelen lieten zich roepen en wegroepen
van alles wat ze tot dan toe belangrijk hadden gevonden.
Als wij te vasthoudend zijn aan eigen comfort
om zelfs maar te denken aan het Rijk Gods,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij, als christenen, te weinig vreugde uitstralen,
rondom ons zo weinig blijheid brengen,
als wij te weinig mensen van hoop zijn,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons vergeven waarin wij zijn tekortgeschoten.
Hij roept ons op tot een nieuw en ander leven,
vandaag, morgen en alle dagen dat wij leven mogen. Amen.
naar Levensecht

Vergevingsmoment 2

Voor al die keren dat we het spoor bijster zijn,
dat we ons afwenden van Gods Woord,
bidden wij om zijn nabijheid en ontferming.

-Heer, via uw Zoon Jezus, via de profeten, ook in deze tijd,
spreekt Gij tot ons uw Woord.
Maar vaak slaan we daarop geen aandacht,
leggen wij ons oor te leggen naar vooral plezierige boodschappen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
uw apostelen, uw leerlingen, maar ook ons
roept Gij op om U te volgen.
Maar dikwijls lopen we andere goden achterna,
goden van klatergoud, van succes en macht,
goden van eigenliefde.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
hoe dikwijls we ook verdwalen,
steeds weer geeft Gij ons, vol liefde en mededogen,
de kans om tot inkeer te komen en uw weg te bewandelen.
Zoals een goede Herder gaat Gij altijd weer op zoek naar ons,
maar het duurt soms lang vooraleer wij ons door U laten vinden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God Zich over ons ontfermen, onze tekorten vergeven
en ons leiden naar zijn eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God,
Gij spreekt tot ons in de stilte van ons hart.
Maak ons aandachtig voor uw Woord.
Geef ons een duwtje in de rug om te kiezen voor de weg
die uw Zoon Jezus ons heeft voorgeleefd:
een weg van liefde voor U en onze naaste. Amen.

Openingsgebed 2

God, Gij hebt ons uw Zoon Jezus gezonden
als ultiem teken van uw liefde voor ons.
Maar de liefde die Hij ons heeft voorgeleefd viel niet altijd in goede aarde,
toen niet en nu niet,
want uw Boodschap vinden we vaak te drastisch.
Onze eigenliefde is dikwijls erg groot.
En toch willen wij, met vallen en opstaan, zijn voorbeeld volgen,
uw leerlingen zijn
en zo meebouwen aan uw Rijk van vrede en gerechtigheid. Amen.

Lezingen

In het evangelie roept Jezus op
tot bekering en tot geloof in de Blijde Boodschap.
Daarna roept hij zijn eerste leerlingen.

In de eerste lezing horen wij
hoe Jona het volk van Nineve tot bekering oproept.

In de tweede lezing wijst Paulus
op de betrekkelijkheid van aardse dingen
in het licht van de eeuwigheid.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jon. 3, 1-5. 10)

Uit de profeet Jona

1           Het woord van de Heer werd voor de tweede maal tot Jona gericht:
2           `Sta op, ga naar Nineve, de grote stad,
en kondig haar aan wat Ik u te zeggen heb gegeven.’
3           En Jona stond op en ging naar Nineve,
zoals de Heer bevolen had.
Nineve was een geweldig grote stad;
drie dagen had men nodig om er doorheen te trekken.
4           Jona ging de stad in, één dagreis ver.
Toen riep hij:
`Veertig dagen nog,
en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!’
5           Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God;
zij riepen een vasten uit
en iedereen, van groot tot klein, trok boetekleren aan.
10         En God zag wat zij deden;
Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen.
En God kreeg spijt dat Hij hen met dat onheil bedreigd had.
Hij bracht het niet ten uitvoer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 7, 29-31)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
29         De tijd is kort.
Laten daarom zij die een vrouw hebben,
doen alsof zij er geen hadden;
30         zij die huilen, alsof zij niet huilden;
zij die zich verheugen, alsof zij niet verheugd waren;
zij die kopen, alsof zij geen eigenaar werden.
31         Zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan,
want de wereld die wij zien gaat voorbij.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 14-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

14         Nadat Johannes gevangen genomen  was,
kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen
15 en zei: `De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden.
Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.’
16         Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep,
zag Hij Simon en Simons broer Andreas
op het meer hun netten uitgooien;
want het waren vissers.
17         Jezus sprak hen aan:
`Kom achter Mij aan,
en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’
18         En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem.
19         Een eindje verder zag Hij Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes;
ze waren in hun boot de netten aan het klaren.
20 Meteen riep Hij hen;
en ze lieten hun vader Zebedeüs met zijn arbeiders in de boot achter
en gingen achter Hem aan.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

God is er alles aan gele­gen mensen gelukkig te zien.
Daarom bidden we om ruimte
waarin Hij zijn licht kan la­ten schijnen
en zijn vrede mag aanreiken.

-Bidden we voor wie illusies nalo­pen,
voor wie drei­gen hun hart te verliezen aan wat vluchtig is.
Dat zij oog krijgen voor Gods Licht
dat al wat van waarde is, ver­licht.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor wie gebukt gaan
onder onterechte schuld­gevoelens en zelf­verwijt.
Dat zij mensen ontmoeten
die hen laten proe­ven van Gods barmhartigheid die bevrijdt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen tot wie Jezus zegt: ‘Kom en volg Mij’,
voor onszelf dus.
Dat wij erover durven nadenken
hoe wij als geloofsgemeenschap Gods menslievendheid kunnen blijven uitdragen, hoe wij mensen kunnen blijven motiveren om te kiezen voor de zaak van Jezus, hoe wij woorden kunnen spreken die vreugde zaaien in de harten van mensen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Heer God,
opdat uw Blijde Boodschap voor elke mens hoopvol zou zijn
en wij telkens weer in U de kracht zouden vinden om uw weg te gaan, vertrouwen wij U onze beden toe.

-Ga met ons mee naar die mensen die op zoek zijn naar een gids
die hen nabij is in moeilijke momenten.
Dat wij door onze aanwezigheid voor hen een hoopvol teken mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Ga met ons mee naar die mensen
die nood hebben aan een warme blik,
een bemoedigend woord en een luisterend oor.
Laten wij bidden…

-Ga met ons mee, opdat wij altijd opnieuw bereid zouden zijn
ons toe te vertrouwen aan uw Woord
en waar het moet, andere en nieuwe wegen te gaan.
Laten wij bidden…

-Ga mee met allen die zich, in het spoor van Jezus van Nazareth,
inzetten voor de zwakkeren in onze maatschappij.
Dat zij de moed nooit opgeven.
Laten wij bidden…

God,
telkens weer zijn er mensen die zich toevertrouwen aan uw Woord
en de kracht vinden om U te volgen.
Laat hen uw nabijheid ervaren
om zich blijvend te kunnen inzetten voor uw Rijk.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen.
naar Thomasvieringen

Voorbeden 3 (internationale bidweek)

-Bidden we voor alle christelijke geloofsgemeenschappen.
Om Gods gave van vrede en eenheid
om waardering voor elkaar
en om een gezamenlijke inzet voor de verkondiging van het evangelie
en voor de noden van medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die zich inzetten
voor mensen die minder kansen krijgen.
Dat zij vertrouwen en vreugde vinden in hun engagement
en dat zij kracht putten uit Jezus’ uitnodiging om Hem na te volgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat we ons hart openen voor Jezus’ Boodschap en zijn uitnodiging
om Hem te volgen.
Dat wij zo echt mensenvissers mogen zijn.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Goede God,
Gij hebt ons geroepen rond de tafel van uw Zoon.
Dankbaar bieden wij U onze gaven aan.
Wij bidden U:
moge zij ons omvormen tot goede volgelingen
van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Grimbergen

Gebed over de gaven 2
(internationale bidweek)

God van het Verbond,
Gij roept uw volk bijeen rond uw tafel.
Laat de eenheid van dit brood
en de vreugde van deze beker
alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen.
Spreekt Gij uw scheppend Woord
en maak ons tot het ene lichaam van uw Zoon Jezus
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
Grimbergen

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.

Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen die het nooit opgeven.

Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft

hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.

Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij ons lief hebt
willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen,
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is mijn leven, mijn Liefde voor jullie, een leven lang.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is mijn Leven, mijn Liefde voor jullie, een leven lang.”

Vergeet dit niet en doe wat Ik u heb voorgedaan.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.

Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.
Moge die Boodschap in ons verder groeien.

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.

Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

“Kom achter Mij aan.
Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.”
Kom en bid met Mij, zoals Ik het u heb geleerd:
Onze Vader…

Vergeef ons Heer, wanneer wij kronkelwegen gaan.
Neem ons, in uw barmhartigheid, bij de hand
en houd ons op de rechte weg.
Maak ons hart onrustig
wanneer wij dreigen de ogen te sluiten
als mensen andere mensen onrecht aandoen.
Geef ons rust en hoop
wanneer wij opgesloten zitten in onszelf.
Omdat Gij ons nabij wilt zijn
mogen wij hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van u is het Koninkrijk….

Vredeswens

Laat ons geen valse vrede zoeken.
Laat ons niet zwijgen uit zelfbehoud,
maar laat ons onze stem verheffen
voor mensen aan wie onrecht wordt aangedaan of mensen die aan de kant staan.
Leer ons zoeken naar gerechtigheid.
Dan zal uw vrede over ons neerdalen
en zult Gij ons één maken,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
En die vrede van de Heer zij altijd met U.
En laten wij die vrede aan elkaar doorgeven.

Lam Gods

Communie

In de gaven van brood en wijn schenkt God ons de kracht
om ons telkens opnieuw te bekeren en steeds meer te denken en te leven
in de Geest van Jezus Christus.

Gelukkig allen die deelnemen aan de maaltijd van de Heer.
Dit is het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Zoals de nieuwe bloesem van de lente
nog in de winterknop verborgen zit…
zo sluimert God in onze grijze dagen.
Zijn liefde is de dageraad
lang voor de dag begint.

Jezus zei tot de vrienden:
“Laat je netten los,
en laat je bootje achter op het water.”
Geloof dat God al bezig is.
Hij breekt de winterknoppen
van je leven open.
En doet de koude ijslaag
van het kwaad ontdooien.
En waar je hart nog
zwaar te moede was,
breekt nu de blijdschap open.

Laat je netten los…
Blijf niet verstrikt
in alledaagse dingen.
Laat God,
in al zijn heerlijkheid,
de felle lente van zijn leven
in jouw korte leven
doen ontspringen.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Een mens wordt altijd geroepen
vanuit zijn dagelijks bezig zijn.
Vissen bijvoorbeeld,
als hij een visser is.
Lesgeven bijvoorbeeld,
als je leraar bent.
Autorijden bijvoorbeeld,
als je als chauffeur je brood verdient.
Als het daar waar je bezig bent,
duidelijk wordt
dat, in alles wat je doet,
het steeds om mensen gaat,
om het opvissen van mensen,
het opvoeden tot betere mensen,
het op weg helpen van mensen,
dan is  je roeping begonnen.
Visser van mensen worden,
zorgende mens voor mensen worden,
zelf beter mens worden…
Daar gaat het om in elke roeping.
Wie dat echt wil beleven
zal veel achterlaten,
maar krijgt veel in de plaats.

Slotgebed 1

Kom en volg Mij,
maar je bent niet verplicht
om op mijn uitnodiging in te gaan – zegt God.
Je bent vrij om te beslis­sen
of je Jezus’ levensstijl
wel of niet overneemt.
Maar voordat je een besluit neemt
moet je één ding weten:
als je leerling van Hem wil zijn,
als je in zijn voetsporen wil gaan,
kan je dat niet ‘af en toe’
of voor een tijdje
of voor een bepaald segment van je leven.
Als je aan Hem je ja-woord geeft
dan is dat voor honderd pro­cent,
net als bij Jacobus en Jo­hannes.
Zij lieten zelfs hun vader achter
om Jezus te volgen!
Wat of wie wil jij achterla­ten
op je zoektocht naar geluk?
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Lang moeten ze niet nadenken, Simon en Andreas.
Eén zin van Jezus volstaat
om alles achter te laten en Hem te volgen.
Maar als ik in mijn hart kijk, God,
merk ik dat ik meer tijd nodig heb
om op die roepstem van Jezus in te gaan
en op U te vertrouwen.
Laat me daarom af en toe een oever opzoeken
waar ik die stem van Jezus beter kan horen
en waar ik de kracht vind
om in uw naam zorg te dragen voor mijn medemensen.
Erwin Roosen

Slotgebed 3

God van alle leven,
wij danken U om het cement van de liefde
waarmee Gij ons opbouwt tot uw volk.
Help ons Hem voor ogen te houden
die Gij ons gegeven hebt tot hoeksteen:
Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Als wij Hem willen volgen,
zal de Heer mensenvissers van ons maken,
blije mensen, vreugdezaaiers,
boodschappers van het Goede Nieuws dat heelt, bemoedigt, verlost.
Daartoe wil God ons zegenen en bewaren:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.