4de zondag door het jaar

Zondag: 28-01-2024
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom,
wij allen, geworteld in de aarde en met dromen die tot in de hemel reiken.
Welkom om die dromen te delen,
om Woorden te horen en te doen.
Welkom om stem te geven aan God die in ons midden vertoeft
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In het evangelie van vandaag horen we
hoe Jezus als leraar in de synagoge van Kafarnaüm optrad
en wel met zo’n gezag
dat de mensen verbaasd waren
en zelfs onreine geesten Hem gehoorzaamden.

Waar Jezus spreekt, gebeurt bevrijding.
Als christenen, volgelingen van Jezus,
zou ook ons spreken en handelen
mensen moeten bemoedigen, bevrijden en opbeuren.
Maar onze woorden en daden begunstigen eerder onszelf
dan de anderen.
Vragen wij daarom om vergeving.
vrij naar Levensecht

Openingswoord 2

De Schrift stelt ons vandaag Jezus voor als de nieuwe Mozes.
Dat nieuwe van Jezus, waardoor Hij mensen aanspreekt,
ligt niet zozeer in zijn woorden als wel in de manier,
waarop Hij zijn eigen woorden in daden omzet.
Dat doet Hem spreken met gezag.
Zijn onze woorden en daden in overeenstemming met de naam ‘christenen’
die wij dragen?
naar Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

-Heer, altijd weer opnieuw stuurt Gij profeten naar ons toe
om ons aan te sporen mensen van ‘liefde’ te zijn.
Zelfs uw Zoon Jezus hebt Gij ons gezonden
in de hoop dat wij zo wel uw Boodschap zouden verstaan,
want Jezus heeft ons met heel zijn leven voorgeleefd
hoe we die kunnen volbrengen.
Maar vaak is ons egoïsme groter dan onze naastenliefde.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
toen Gij in de synagoge in Kafarnaüm de Schrift uitlegde,
waren de mensen dadelijk onder de indruk van U.
Ze voelden dat dit niet zomaar een ‘uitleg’ was,
maar dat uw Boodschap doorleefd was.
Wij weten niet hoevelen van hen U uiteindelijk zijn gevolgd.
Waren ze misschien, net als sommigen onder ons,
wel begeesterd door uw Woorden,
maar waren ze toch, zoals wij vaak, te gemakzuchtig om hun levenswijze consequent naar uw Boodschap, te veranderen?
Wij willen U vaak wel volgen,
maar in praktijk schrikken we dan ervoor terug
om in deze maatschappij dan door te gaan voor naïevelingen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij hebt duidelijk laten horen dat Gij barmhartig zijt
en geen perfectie van ons verlangt.
Altijd weer staat Gij op de uitkijk om ons een nieuwe kans te geven.
Maar wij moeten wel de moeite doen om ons weer om te keren naar U.
Op heel wat ogenblikken in ons leven houden we echter halsstarrig vast
aan een weg die helemaal niet leidt naar U.
daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons ons tekortkomen
en geef ons een extra duwtje in de rug naar uw Rijk van liefde en gerechtigheid. Amen.

Vergevingsmoment 2

-God,
Gij stuurt ook in deze tijd profeten naar ons toe.
Wanneer wij ons hart sluiten
en onze oren dichtstoppen om hun boodschap toch maar niet te horen,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus,
uw Boodschap hebt Gij niet alleen met woorden verkondigd,
maar Gij hebt ze met heel uw levenswijze in praktijk gebracht.
Wanneer wij het evangelie enkel en alleen met onze mond belijden,
maar het niet consequent omzetten in daden,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij hebt onreine geesten uitgedreven.
Wanneer wij wantoestanden in de wereld aanklagen,
maar ze door onze levenswijze zelf in stand houden,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed

Levende God,
steeds opnieuw spreekt Gij tot ons
bij monde van profeten.
Door hen roept Gij ons op
om de wereld om te vormen
tot een Rijk waar mensen mogen samenleven
in gerechtigheid en vrede.
Leer ons beter te luisteren naar uw Profeet bij uitstek.
Geef dat wij ons laten inspireren door zijn levensleer.
Dit vragen wij U in Jezus’ naam,
uw Zoon en Mens onder ons. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing, uit het boek Deuteronomium,
is er sprake van een ‘profeet zoals Mozes’,
die God zal doen opstaan om zijn Woord te spreken.

In het evangelie zien we
hoe Jezus optreedt in de synagoge van Kafarnaüm
en hoe de mensen verbaasd zijn
over deze ‘nieuwe leer met gezag’.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Deut. 18, 15-20)

Uit het boek Deuteronomium

15         Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God
een profeet laten opstaan zoals ik, naar wie u moet luisteren.
16            U hebt dat immers bij de Horeb, op de dag van samenkomst,
aan de Heer uw God gevraagd.
Toen hebt u gezegd:
`Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen,
en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik.”
17         De Heer heeft mij toen gezegd: `Zij hebben gelijk.
18         Ik zal uit hun eigen broeders een profeet laten opstaan zoals u.
Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen
en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag.
19 En van degene die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ik rekenschap vragen.
20 Is er een profeet die zegt in mijn naam te spreken
zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven,
of die spreekt in de naam van andere goden,
dan moet hij sterven, die profeet.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 7, 32-35)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
32         Ik zou willen dat u zonder zorgen was.
Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak van de Heer
en wil de Heer behagen.
33         Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken
en wil zijn vrouw behagen;
34         zijn aandacht is verdeeld.
Een ongetrouwde vrouw en een ongetrouwd meisje
dragen zorg voor de zaak van de Heer;
zij willen heilig zijn naar lichaam en geest.
De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen
en wil haar man behagen.
35         Dit alles zeg ik voor uw eigen bestwil,
niet om uw vrijheid aan banden te leggen;
het gaat mij alleen om de eerbaarheid
en een onverdeelde toewijding aan de Heer.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 21-28)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

21         In die tijd trokken Jezus en zijn leerlingen naar Kafarnaüm.
De eerste de beste sabbat ging Jezus naar de synagoge
en gaf er onderricht.
22         De mensen waren geestdriftig over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag,
en niet als de schriftgeleerden.
23         En meteen begon er in hun synagoge iemand
die in de greep was van een onreine geest, luid te krijsen:
24         `Wat wilt U van ons, Jezus van Nazareth?
Bent U gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!’
25         Jezus strafte hem af: `Houd uw mond en ga uit hem weg.’
26         En de onreine geest schudde hem door elkaar
en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg.
27         Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen:
`Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag!
Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen,
en ze luisteren naar Hem.’
28         Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in God
en in de weg zoals Jezus ons heeft  voorgeleefd.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de Liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst de vragen en beden
van onze geloofsgemeenschap op het altaar van de Heer
en bieden wij God ook onze persoonlijke gebedsintenties aan.

-Bidden we voor allen die leiding geven in de Kerk
en hun gezag ontlenen aan hun zending namens God.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen
die door hun manier van zijn en leven
van nature gezag uitstralen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mannen en vrouwen
die door hun spreken en handelen
anderen sterken
en hun hoop en bevrijding aanreiken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen
die op eigen gezag
hun macht misbruiken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Dat we onze oren openen
voor het woord van profeten in ons midden
die het lef hebben
de boze geesten in deze tijd tegen te spreken.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor hen die gezien worden:
populair,
befaamd om hun woord, hun prestaties.
Dat zij aandacht hebben voor wie klein en kansarm is.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor hen die ongezien en ongeacht goed doen,
die anderen opzoeken en hun kracht geven.
Dat zij bemoedigd mogen worden
en mensen naast zich weten.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor de mensen in ons midden
die kregen af te rekenen met ziekte, ongeluk of welke beproeving ook.
Voor hen die angstig zijn of wanhopig.
Bidden we voor hen die uit onze samenleving werden weggenomen:
gevangenen, mensen in psychiatrische instellingen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor hen die bezeten zijn door macht en bezit,
of die in de ban zijn van jaloezie of verbittering.
Dat ze de kracht vinden om zich te bevrijden.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor hen
die altijd weer het gelag betalen.
Dat ze eindelijk gerechtigheid mogen ondervinden.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Schepper van al wat leeft,
aanvaard uit onze handen
brood dat voedt en wijn die het hart verblijdt.
Dat wij hierin Christus herkennen
die Zichzelf gegeven heeft ten einde toe.
Geef dat ook wij die zijn naam dragen,
onszelf durven inzetten voor de ander.
Dit vragen wij U in Jezus’ naam,
uw Zoon en Mens onder ons. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, die elk van ons aanspreekt,
leer ons breken en delen.
Doe ons naar anderen toe gaan
en daarbij uitkijken naar de minsten en de meest vervreemden.
Moge zij in het centrum staan van ons gebed. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij gestalte
aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader, noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen
omdat Hij wist dat elke mens uniek is in de schepping.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
niet blind zijn voor de mens naast ons,
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Goede Vader, in Jezus hebt Gij U geopenbaard
als Bron van goedheid en barmhartigheid.
Maak ons geschikt en bereid
om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen.
Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw welbeminde Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

God van alle mensen,
we trekken cirkels rond onszelf
en zeggen:
‘dit ben ik’; ‘dit is van mij’.
En onze handen zijn tot slaan gereed
als wordt geraakt aan wat wij ons hebben toegeëigend.
Vergeef ons, kleine geweldenaars,
maak ons vredelievend en mild.
Dan worden wij één en onverdeeld.
Die door God geschonken vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Brood en wijn, voedsel en vrede,
recht op leven en menselijkheid.
Waar wij zo diep naar hunkeren
en wat we zo moeizaam kunnen zijn,
dat leggen wij in uw handen.
Heer, leer ons doen wat Gij ons hebt voorgedaan:
leer ons ons leven te breken als brood,
het elkaar aan te reiken als wijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Er is nood aan een nieuwe wereld,
en aan nieuwe mensen die God zichtbaar maken,
die ‘Ik-zal-er-zijn-voor-u’ belichamen.
Mensen, die bezield zijn door een nieuwe Geest:
wijsheid en vrede,
liefde en vrede,
liefde en ontzag voor God.

Mensen zijn er nodig
die recht doen aan de minsten
en niet zwijgen voor het kwaad.

Mensen die onkreukbaar zijn,
doodeerlijk en ingoed,
die vriendschap stichten
tussen wolven en lammeren.
Mensen
van wie een kracht uitgaat
die allen geneest.

Er is nog zoveel te doen
eer het zover is.
En toch,
de wereld van God
is dichterbij dan je denkt.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Bevrijdend:
het gevoel als je weet dat iemand op je wacht,
iemand op wie je altijd kan rekenen,
iemand die bereid is te luisteren naar jouw verhaal.
Bevrijdend:
de ervaring als je weet dat iemand om je geeft,
iemand die in je gelooft en jou steunt,
ook als je zelf geen uitkomst meer ziet.
Bevrijdend:
de vreugde als je weet dat je er nooit alleen voor staat,
maar iemand hebt die je mag vertrouwen.
Bevrijdend:
de hoop als je weet dat Iemand naast je staat
Iemand die je  grenzeloos liefheeft.
En dat je dat geloof met anderen mag delen.
naar federatie Kana

Slotgebed

In Jezus, de Mensenzoon,
vol van mededogen,
bewogen om mensen,
zich verzettend tegen aangedaan lijden,
zich verzettend tegen liefdeloze wetten en regels –
in die Mens
zijt Gij gekomen, God,
waart Gij aanwezig.
Door Hem hebben wij een vermoeden gekregen
van uw goedheid,
van uw wil om het goede te bevorderen.
Gij wilt de kracht bundelen
van alle mensen die het goede willen,
opdat uw Rijk gestalte krijgt.
Wij bidden U:
mag het goede onder ons en in ons versterkt worden,
geïnspireerd door Jezus Christus,
uw Zoon en Mens onder ons.
Marinus van den Berg

Zending en zegen

Zoals Jezus
had men in de synagoge van Kafarnaüm
nog nooit iemand horen spreken.
In Hem mochten zij iets van God ervaren.
Misschien hebben we in deze viering ook zo iets mogen beleven
en zal dat te merken zijn
aan ons ‘zeggen’ en ‘doen’ in de dagen die komen.
Op Gods zegen en nabijheid kunnen we alvast rekenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.