6de zondag door het jaar

Zondag: 11-02-2024
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Iedereen, of u nu jong bent of minder jong,
succesvol of  om één of andere reden aan de rand van onze maatschappij leeft,
God verwelkomt ons in zijn huis met evenveel liefde
en komt naar ons toe
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.Openingswoord 1

De man die in het evangelie van vandaag
door Jezus van zijn melaatsheid wordt genezen,
kon niet anders dan zijn geluk uitzingen op alle hoeken van de straat,
ondanks Jezus’ spreekverbod.
Maar niet iedereen was even enthousiast over Jezus’ optreden.

Goed nieuws voor de ene
is niet altijd goed nieuws voor de andere.
Het geluk van de ene
kan een ander pijn doen, soms zelfs ergeren.
Dat hangt af  van iemands inge­steld­heid.

Vandaag breng ik goed nieuws:
de verkondiging van het evangelie, de Goede Boodschap.
Of dat bij u enthousiasme oproept of schuldgevoelens of erger­nis
hangt van u af,
want de Boodschap op zich is en blijft ‘Goed Nieuws’.

Openingswoord 2

Sommige mensen worden door hun omgeving gemeden.
En dat komt vaker voor dan we denken.
Over zo´n mens gaan onze schriftlezingen van vandaag.
Maar tegelijk horen we hoe, door Jezus’ toedoen,
zo iemand uit zijn isolement wordt bevrijd
en weer erbij mag horen.
In dit samenzijn laten wij ons vandaag hoopvol aanspreken
door Jezus’ bevrijdend optreden.

Gebed om ontferming 1

Heer, Gij hebt aandacht voor elke mens
in al zijn broosheid en kwetsbaarheid.
Help ons te zien zoals Gij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus , Gij hebt de melaatse met beide handen aangeraakt
om hem te genezen.
Open ons hart om anderen even teder nabij te zijn als Gij.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij sluit niemand uit.
Gij hebt lichamelijke en geestelijke zieken
terug een plaats gegeven in de gemeenschap.
Open ons hart dat we niemand uitsluiten uit onze gemeenschap.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
leer ons de anderen waarderen en vooral respecteren,
omdat zij , net als wij,
uw kinderen zijn
die Gij onvoorwaardelijk liefhebt. Amen.
naar federatie Kana

Vergevingsmoment 2

Jezus was bewogen om mensen.
Wij creëren vaak afstand.
Bidden we daarom om vergeving.

-Diep ontroerd heeft Jezus
de zieke in al zijn kwetsbaarheid opgemerkt.
Onze aandacht is zelden zo groot.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Diep ontroerd raakt Jezus
de melaatse met beide handen aan.
Wij maken onze handen liever niet vuil.
Zoveel nabijheid brengen wij doorgaans niet op.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Diep ontroerd heeft Jezus
de zieke weer met de gemeenschap verbonden.
Wij klasseren zieken dikwijls bij de niet-productieven.
Van samenhorigheidsgevoel is nauwelijks sprake.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God van leven, genees ons,
wees ons genadig en vergeef ons,
zodat wij uw Boodschap opnieuw kunnen ontvangen en doorgeven,
nu en alle dagen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed

God, Bron van leven,
raak ons hier en nu aan met uw Bevrijdend Woord,
en doe ons – uit kracht van dat Woord – groeien in mededogen
en in oprechte zorg voor hen die onze naasten zijn.
Dat vragen wij U door Jezus, die ons voorging in liefde
en ons voorgaat naar U,
God van tijd en eeuwigheid. Amen.

Lezingen

In het evangelie geneest Jezus een melaatse.

Uit de eerste lezing leren we
wat in die dagen het lot was
van een mens met een huidziekte.

In de tweede lezing roept Paulus zijn lezers op
hem na te volgen,
zoals hij zelf ook Christus navolgt.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Lev., 13, 1-2. 45-46)

Uit het boek Leviticus

1           De Heer sprak tot Mozes en Aäron:
2           `Heeft iemand een gezwel, uitslag
of een vlek op zijn huid
en het gaat lijken op huidziekte,
dan moet men hem bij de priester Aäron
of bij een van zijn zonen brengen.
45         Iemand die aan huidziekte lijdt,
moet in gescheurde kleren lopen
en zijn haren los laten hangen.
Hij moet zijn baard bedekken en roepen:
`Onrein, onrein!”
46         Zolang de ziekte duurt is hij onrein;
hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 10, 31-11,1)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
31         Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet,
doe alles tot eer van God.
32         Geef geen aanstoot,
noch aan Joden noch aan Grieken noch aan Gods kerk.
33         Ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn,
en zoek niet mijn eigen voordeel,
maar dat van anderen,
opdat allen gered worden.
1           Wees mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 40-45)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

40         Zekere dag kwam er een melaatse op Jezus af, die om hulp vroeg.
Hij viel op zijn knieën en zei:
`Als U wilt, kunt U me rein maken.’
41         Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en raakte hem aan.
`Ik wil het, word rein’, zei Hij.
42         Meteen verdween zijn melaatsheid, en hij werd rein.
43         Bars stuurde Hij hem meteen weg,
44         met de woorden:
`Zorg dat u er met niemand over praat,
maar ga u aan de priester laten zien
en breng als offer voor uw reiniging
wat Mozes voorgeschreven heeft;
dat zal hun het bewijs leveren.’
45         Maar eenmaal vertrokken,
begon hij volop te verkondigen
en dit verhaal rond te vertellen,
zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen,
maar buiten bleef op eenzame plaatsen.
En ze kwamen overal vandaan naar Hem toe.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in God
die in zijn Zoon Jezus ons een voorbeeld gaf
van liefde en barmhartigheid zonder grenzen.

Ik geloof in God

die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen,
en die er zal zijn al onze dagen

Ik geloof in Jezus van Nazareth

in wie God zichtbaar is geworden:
Mens onder de mensen
voor mensen geleefd en gestorven,
maar opgestaan ten leven.

Ik geloof in Gods Geest

die ons in beweging zet
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.
Hij brengt mensen samen in liefde.

Ik geloof in de Kerkgemeenschap
geroepen om deze wereld van dienst te zijn.

Ik geloof in het leven
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

-Laten we bidden voor alle mensen die lijden aan lepra,
of welke ziekte dan ook.
Ze zijn niet alleen ziek,
maar ze worden ook vaak uitgesloten uit onze maatschappij
omdat ze meestal beschouwd worden als onproductief,
als een financiële last.
Moge zij uw liefdevolle hand gewaarworden, Heer,
doorheen mensen die voor hen zorgen,
die hen naar waarde schatten voor de persoon die ze zijn.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden voor alle mensen
die niet gevoelloos voorbijgaan aan mensen in nood.
Moge zij ondervinden dat hun steun een bijdrage levert
aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
zoals Jezus die ons heeft voorgeleefd.
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden dat voor alle christenen
solidariteit met de mensen die het minder goed hebben,
een essentieel onderdeel is van hun engagement
om de Blijde Boodschap te verkondigen.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden voor onze geloofsgemeenschap hier ter plaatse.
Moge het aan onze omgang met elkaar te zien zijn
dat wij om elkaar geven,
dat wij niemand in de kou laten staan
en spontaan een liefdevolle hand uitsteken naar wie het al eens moeilijk heeft.
Laten wij bidden…

God van liefde,
geef ons de kracht om mensen die het moeilijk hebben
extra warmte en liefde te geven.
Leer ons dat we slechts van U kunnen houden
als we ook houden van onze medemensen. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we voor mensen die gehandicapt door het leven gaan,
– lichamelijk of geestelijk of omdat ze geen kansen kregen
door de omstandigheden –
en die daardoor het gevoel hebben nergens bij te horen, niemand te zijn.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die naar hen omzien,
hun de hand reiken en hen zo hun eigenwaarde leren ontdekken
en hun toekomst aanreiken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die doelloos leven en het spoor bijster zijn.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die met liefde en tact
een eind weg met hen meegaan
en hun zo weer zin en toekomst aanreiken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die vol mededogen
bezorgd zijn om de mensen die het moeilijk hebben,
hier of verder weg.
Dat zij het mogen volhouden en steun vinden bij Jezus die zei:
‘Wat gij voor de minsten der mijnen hebt gedaan,
dat hebt gij voor Mij gedaan.’
Laten wij voor hen bidden…

Gebed over de gaven 1

Goede Vader,
wij bieden U dit brood en deze wijn aan,
samen met onze goede voornemens.
Het is het beste dat we U kunnen aanbieden:
onze goede wil.
Het is iets van onszelf.
Neem het aan, Vader,
en zend daarover uw zegen. Amen.
naar Ekeren

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
Gij deelt uw liefde en uw vriendschap uit
zoals men wijn ronddeelt op een feest.
In wijn en brood willen wij blijven vieren
dat Gij bij ons komt en blijft.
Naar uw voorbeeld willen wij delen met elkaar.
Zegen dit brood en deze wijn opdat het tekenen mogen zijn
van wat wij doen voor U en voor elkaar. Amen.
naar Sombeke

Tafelgebed

Gij, God, soms zo onbereikbaar ver
en toch zo sprankelend aanwezig
in liefde tussen mensen,
in helpende handen,
in vragende ogen.
Wij willen U danken.

Wij danken U
omdat wij iets van U op het spoor mogen komen
in het gelaat van iedere naaste,
in iedere handdruk,
in elke oogopslag.

Gij, God, Gij zijt verborgen aanwezig
waar mensen zorgend elkaar dragen,
waar mensen een thuis bouwen voor elkaar,
waar mensen samen spreken over U
en over alles wat gelukkig maakt.
Wij danken U
omdat Gij ons zó en niet anders hebt gemaakt.

Wij danken U, God,
omwille van Jezus, uw Zoon,
die aan de zijde van kleine mensen stond.
In hen komt Hij altijd weer midden onder ons.
Dank U,
wanneer wij in verlaten mensen
iets mogen herkennen van Hem en van U.
Samen loven wij U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij zien U aan het werk
in Jezus, uw Zoon:
de woorden die Hij sprak,
waren uw woorden
en worden nu de onze.
Zijn keuze voor de kleine mensen was uw keuze
en wordt nu de onze.

In Hem hebt Gij uw droom
in onze handen gelegd:
dat lammen niet lam blijven
en doven niet doof.
Dat er voor elke mens
leven mogelijk is,
leven in overvloed.

Hem willen wij hier noemen
als Inspiratie,
als Wegwijzer voor ons leven,
als blijvende Oproep om te doen
wat Hij heeft gedaan.

Die avond,
vlak voor zijn dood,
vatte Hij zijn leven samen,
toonde Hij wie Hij was
en wie Hij blijven wou
voor ons.
Hij nam het brood en verdeelde het
onder zijn vrienden en zei:
“Neem van dit brood en eet ervan.
Dit ben Ik, mijn Leven,
mezelf aan U gegeven. Doe dat ook.”

Hij nam de beker met wijn in zijn handen,
dankte en zei:
“Dit is de beker met mijn Bloed,
mijn Leven voor u uitgedeeld.
Drink ervan en doe dat ook.
In uw breken en delen
blijf Ik leven in uw midden.”

Daarom bidden wij U:
beziel ons met uw Geest.
Dat wij vanuit zijn inspiratie
weten wat groeikracht geeft.
Dat wij midden de ontmoediging
de fantasie bewaren
en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.
Dat onze hand niet slaat,
dat onze mond niet verraadt,
dat wij geen mens verloochenen.

En dat wij hen niet vergeten
die op ons blijven rekenen:
zij van wie wij houden
en zij van wie wij nog niet genoeg houden.
Dat wij hen niet vergeten
die naast ons staan,
ons voorgaan en bemoedigen,
en hen met wie wij samen op weg zijn
naar menselijker samenleven.

Dat wij evenmin hen vergeten die van ons zijn heengegaan:
dat zij tot ons blijven spreken,
ons verder oproepen en inspireren,
ook nu zij gestorven zijn.

Beziel ons met uw Geest,
dat wij elkaar bewaren
en voortstuwen in de richting van menswaardigheid.
Dat wij waakzaam zijn
om de tekens van hoop te zien
en dat wij zelf zo een teken mogen worden.

Daarvoor willen wij ons inzetten,
-samen-,
met U en voor U
vandaag en alle dagen. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus,
dankzij wie wij mogen bidden:
Onze Vader,…

Vader, Herder en Behoeder,
wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn.
Als wij proberen iets te maken van uw opdracht,
als wij proberen te leven voor U,
voor elkaar,
voor al wat Gij ons hebt toevertrouwd,
zullen wij mogen uitzien naar de definitieve wederkomst van Jezus, Messias,
uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
zoals Gij in elke ontmoeting met mensen uw liefde en respect hebt getoond,
zo vraagt Gij ons liefdevol met elkaar om te gaan.
Wij bidden U:
wees bij ons als wij moeizaam proberen vrede en eenheid waar te maken.
Maak ons open voor elkaar, vriendelijk en hartelijk.
Dat vragen wij U, Gij die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede van harte aan elkaar door.

Communie

Gods liefde is onder ons mens geworden.
Die Liefde is eeuwig.
Daarom blijft Gods Geest onder ons als Voedsel tot eeuwig leven.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning 1

Ziek…
al zolang
of pas geworden,
kortstondig
of uitzichtloos.

Zie hen,
bezoek hen,
help hen,
hoor hen aan.
En bid
met hen en voor hen.

Gehandicapt…
naar ziel of lichaam,
zwaar of licht,
van kindsbeen af
of ooit geworden.

Ga met hen mee,
waardeer hen,
acht hen hoog.
En bid
met hen en voor hen.

Eenzaam…
wie niet,
wie nooit?
Eenzaam geraakt,
eenzaam gemaakt,
achtergebleven,
alleen gelaten.

Ga naar hen toe,
reik hen de hand,
neem de tijd.
En bid
met hen en voor hen.
            naar Peer Verhoeven

Bezinning 2

God, help ons de tranen te zien van mensen
die verdriet hebben,
ook al huilen ze alleen
diep van binnen.

Help ons niet weg te lopen
voor de tranen van anderen,
omdat we zoveel verdriet
niet kunnen verdragen.

Help ons de tranen te drogen
door een beetje liefde en aandacht.
Door een glaasje water
of een arm om een schouder.

Doe ons telkens beseffen
dat Gij bij ons zijt in ons verdriet.
Dat Gij ons nooit loslaat,
hoeveel tranen we ook huilen.
Greet Brokerhof-van der Waa

Bezinning 3

God, Gij vraagt ons warm te lopen
voor de mensen
die niet in beeld komen.
Mensen die arm zijn
en die weggewerkt worden
achter de schermen van onze welvaart.
Ex-gevangenen die algauw met de nek worden aangekeken.
Zieke mensen
die het gevoel hebben
dat ze er niet meer bij horen.
Juist aan die mensen
zouden we wel eens wat meer aandacht mogen geven.

Help ons om daarbij stil te staan
en maak ons enthousiast
voor al die mensen
die een speciaal plekje
in uw hart hebben.
Greet Brokerhof-van der Waa

Bezinning 4

Als je ziek bent, moet je wel heel stil zijn…
Iedereen loopt langs je heen,
babbelt en lacht,
heeft koude handen en frisse wangen van buiten,
maar jij, jij bent ziek,
je ligt maar wat.
De deur gaat open, dicht,
Je bent alleen…
Er is de lucht, het behang, de dingen in de kamer…
Je ligt stil, het duurt lang…

Heer, ga met ons mee van ons rumoer en onze drukte naar zijn/haar stilte,
naar zijn/haar klein verhaal,
telkens weer.
naar Kruispunt

Slotgebed 1

God, uw Zoon Jezus genas vele kwalen
en zond ook zijn leerlingen daartoe uit.
Laat uw zegen rusten op alle pogingen
om kwalen te voorkomen en te genezen.
Geef dat wij onze gaven en talenten
in dienst durven stellen
van hen die genezing behoeven.
Dat vragen wij U door Jezus
die weldoende rondging
en vele ziekten en kwalen genas. Amen.
Kees Pannekoek

Slotgebed 2

Als je heel eerlijk bent en durft te kijken
tot in het diepste binnenste van je leven,
dan zul je merken dat je op een of andere manier
ook zelf nood hebt aan genezing – zegt God.
Misschien ben je blind voor de kansarmoede in je eigen buurt,
of doof voor het levensverhaal van mensen rondom je.
Misschien draagt je hart sporen van melaatsheid
vanwege domme fouten uit het verleden,
of wordt heel je leven getekend door kwetsuren van pijn en on­macht.
Laat Mij je dan aanraken – zegt God –
en je nieuw leven geven.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Laten we deze week in onze ogen iets meedragen van de aandacht van Jezus.
Laten we in onze houding iets meedragen van zijn helpende hand.
Daarbij gesteund en gesterkt door de zegen van onze menslievende God,
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.